യോഗ്യതയും ഹോർണറും

 • CNAS Accreditation certificate CNAS അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • CBTL authorization certificate സിബിടിഎൽ അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Certificate of Acceptance_Anbotek സ്വീകാര്യതയുടെ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്_അൻ‌ബോടെക്
 • MiCOM Cert Revised Expiry Date 2021 - Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd മൈകോം സെർട്ട് പുതുക്കിയ കാലഹരണ തീയതി 2021 - ഷെൻ‌സെൻ അൻ‌ബോടെക് കംപ്ലയിൻസ് ലബോറട്ടറി ലിമിറ്റഡ്
 • SAA qualification authorization SAA യോഗ്യതാ അംഗീകാരം
 • Authorized by Hong Kong EMSD ഹോങ്കോംഗ് ഇ.എം.എസ്.ഡി.
 • German TUV-EMC authorization certificate ജർമ്മൻ TUV-EMC അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Qualification certificate for inspection and appraisal of import and export commodities ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി ചരക്കുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും വിലയിരുത്തലിനുമുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Two integration management system evaluation certificate രണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം മൂല്യനിർണ്ണയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Beijing car and home - third party laboratory accreditation certificate ബീജിംഗ് കാറും വീടും - മൂന്നാം കക്ഷി ലബോറട്ടറി അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • UL Lighting Witness Authorization Qualification യു‌എൽ ലൈറ്റിംഗ് സാക്ഷി അംഗീകാര യോഗ്യത
 • Italy NB1282 authorization ഇറ്റലി NB1282 അംഗീകാരം
 • Korea KTC Partner Certificate കൊറിയ കെ‌ടി‌സി പങ്കാളി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • DGM Authorization Certificate ഡിജിഎം അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • US CEC Energy Efficiency Authorization Certificate യുഎസ് സിഇസി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓതറൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • CQC Subcontracted laboratory certificate സിക്യുസി സബ് കോൺ‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ലബോറട്ടറി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • CMA Accreditation Certificate സിഎംഎ അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • CCC Desiganated Laboratory Certificate സി‌സി‌സി ഡിസൈനേറ്റഡ് ലബോറട്ടറി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Global-mark Authorization Certificate ആഗോള മാർക്ക് അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • CPSC Laboratory Recognition Certificate സി‌പി‌എസ്‌സി ലബോറട്ടറി റെക്കഗ്നിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • NVLAP Accreditation Certificate(EMC+RF) എൻ‌വി‌എൽ‌പി അക്രഡിറ്റേഷൻ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇഎം‌സി + ആർ‌എഫ്)
 • VOP-026 EU Accreditation Certificate VOP-026 EU അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • High-Tech Enterprise Certificate ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • Technology innovation fund for small and medium-sized technology-based enterprises ചെറുകിട, ഇടത്തരം സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക നവീകരണ ഫണ്ട്
 • Canada IC recognition certificate കാനഡ ഐസി തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • FCC Accrediation FCC അക്രഡിയേഷൻ

അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1

CNAS അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് CN

2

CNAS അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് EN

3

കാനഡ ഐസി തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

4

ആഗോള മാർക്ക് അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

5

സിഎംഎ അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

6

VOP-026 EU അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

7

സി‌പി‌എസ്‌സി ലബോറട്ടറി റെക്കഗ്നിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

8

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

9

യുഎസ് സിഇസി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓതറൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

10

സിക്യുസി സബ് കോൺ‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ലബോറട്ടറി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്

11

സി‌സി‌സി ഡിസൈനേറ്റഡ് ലബോറട്ടറി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്

12

ഡിജിഎം അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

13

NVLAP അക്രഡിറ്റേഷൻ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (EMC + RF

14

NVLAP അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്കോപ്പ് (EMC + RF

15

ജർമ്മൻ TUV-EMC അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

16

യു‌എൽ ലൈറ്റിംഗ് സാക്ഷി അംഗീകാര യോഗ്യത

17

കൊറിയ കെ‌ടി‌സി പങ്കാളി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്

18

ഇറ്റലി NB1282 അംഗീകാരം

19

ചെറുകിട, ഇടത്തരം സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക നവീകരണ ഫണ്ട്

20

ഹോങ്കോംഗ് ഇ.എം.എസ്.ഡി.

21

FCC അക്രഡിയേഷൻ

22

SAA യോഗ്യതാ അംഗീകാരം

23

ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി ചരക്കുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും വിലയിരുത്തലിനുമുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

24

സിബിടിഎൽ അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

25

ബീജിംഗ് കാറും വീടും - മൂന്നാം കക്ഷി ലബോറട്ടറി അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

26

മൈകോം സെർട്ട് പുതുക്കിയ കാലഹരണ തീയതി 2021 - ഷെൻ‌സെൻ അൻ‌ബോടെക് കംപ്ലയിൻസ് ലബോറട്ടറി ലിമിറ്റഡ്

27

സ്വീകാര്യതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്_അൻ‌ബോടെക് 2021-12-13

28

രണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം മൂല്യനിർണ്ണയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


<a href = ''> 客服 a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> തത്സമയ ചാറ്റ് a>